Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

Ondersteuning aan onze kinderen bieden we op verschillende niveaus. Het streven is om zoveel mogelijk van een eventueel hoger niveau terug te keren naar een niveau lager, zodat de extra ondersteuning binnen de eigen groep plaatsvindt.

Remedial Teaching

Remedial Teaching, afgekort RT, is extra leerhulp die aan kinderen wordt geboden. Dit gebeurt meestal in de groep, door de eigen groepsleerkracht. Soms wordt in overleg met de groepsleerkracht extra hulp buiten de groep gegeven.

Interne Begeleiding

Om alle extra hulp, aandacht, zorg en dergelijke op een rijtje te krijgen en te houden, zijn er op onze school twee Intern Begeleiders, juf Corrie Aalberts en juf Heidi van Leersum. De IB-ers overleggen regelmatig met de collega’s welke kinderen extra zorg nodig hebben. Hierbij wordt uitgegaan van de gegevens van de leerkrachten en van toetsgegevens. Zo willen wij waarborgen dat ook de doorgaande lijn in de extra zorg plaatsvindt.

GGD – Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg van de GGD volgt alle kinderen op school in hun groei en ontwikkeling. Daarvoor hebben zij vaste contactmomenten. Heeft u vragen tussendoor, dan kunt u altijd langskomen op het spreekuur van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. Als u hier klikt, ziet u de contactgegevens. 

Leerlingvolgsysteem

Om de leerlingen op een goede manier te volgen in hun ontwikkeling houden we voor elk kind een dossier bij. We volgen de leerlingen om ze zonodig extra te begeleiden. De resultaten worden verwerkt in het digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys.
Het dossier is alleen voor de leerkrachten en de desbetreffende ouder(s)/verzorger(s) toegankelijk. Hierin staan de rapportcijfers, de toetsresultaten en verdere relevante zaken genoemd.
ParnasSys biedt de mogelijkheid dat ouders via een beveiligde code de gegevens van het kind kunnen inzien, het zogenaamde Ouderportaal. Hierin kunt u o.a. de persoonlijke gegevens en groepsgegevens vinden.

Toetsen

Om de leerlingen op een goede manier te volgen in hun ontwikkeling, worden er jaarlijks een aantal toetsen afgenomen. Toetsen van de methode en toetsen die methode-onafhankelijk zijn. Deze methode-onafhankelijke toetsen zijn een belangrijk onderdeel van het LeerlingVolgSysteem.

Zorg aan onze kinderen bieden we op verschillende niveaus:

Niveau 1: De dagelijkse zorg binnen de groep
Niveau 2: Extra zorg in de groep
Niveau 3: Speciale zorg in en/of buiten de groep
Niveau 4: Bovenschoolse zorg

Bovenschoolse zorg kan gegeven worden binnen de organisatie van ons samenwerkingsverband De Meierij. Meer informatie hierover kunt u vinden in onze schoolgids.