Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad

Voor elke school is een Medezeggenschapsraad (MR) verplicht. De raad houdt zich bezig met beleidszaken die met de school te maken hebben. Op hoofdlijnen kan het werk van de MR worden vergeleken met het werk van de ondernemingsraad van een bedrijf. De MR van een school verschilt van deze ondernemingsraden door het bijzondere karakter van een onderwijsinstelling. Op school hebben we te maken met de belangen van kinderen én personeelsleden, die beide behartigd dienen te worden. De MR bestaat dan ook uit een vertegenwoordiging van ouders en personeel.

De MR van de “School met de Bijbel” bestaat uit vier personen: twee ouders/verzorgers en twee personeelsleden. De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouder(s)/verzorger(s). De personeelsgeleding wordt gekozen door het personeel. De zittingsduur is maximaal acht jaar (twee periodes van vier jaar). Door een rooster van aftreden wordt gestreefd naar het behouden van continuïteit en kennis.

De MR heeft wettelijke bevoegdheden waarmee zij haar taak kan uitvoeren. Zij kan gebruik maken van adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht.

  • Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen – wel dat hij er serieus op moet reageren.
  • Het instemmingsrecht gaat een stap verder: in dat geval kan het schoolbestuur zonder instemming van de Medezeggenschapsraad geen besluit nemen.
  • Door het initiatiefrecht mag de raad zelf onderwerpen aandragen als zij vindt dat het bestuur te weinig beleid maakt.
Samenstelling

De huidige samenstelling van de MR is:

Namens het personeel:
J. Vat (voorzitter en lid GMR)
C. Aalberts-Baijense (algemeen lid)
H.J. Put-Sukkel (algemeen lid)

Namens de ouder(s)/verzorger(s):
W.H. Keijnemans-van de Laar (secretaris)
H. van Brakel-van Dalen (algemeen lid)
C. de Kloe-Hofland (algemeen lid & lid GMR)

Vergaderingen

De MR vergadert ongeveer 4 keer per jaar.